ثبت مشاور

آموزش شناخت اسم و انواع آن در زبان انگلیسی

تاریخ : 1399.07.26
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : در آموزش های پیشین ، با اجزای کلمه و سپس با انواع فعل ، در زبان انگلیسی آشنا شدید . در این آموزش ، شما را با انواع اسم آشنا خواهیم کرد . با ما همراه شوید .

 

 

آموزش انواع اسم در زبان انگلیسی

 


بخش اولParts of Speech: Nouns

It's not easy to describe a noun. In simple terms, nouns are "things" (and verbs are "actions"). Like food. Food (noun) is something you eat (verb). Or happiness. Happiness (noun) is something you want )verb).

The simple definition is: a person, place or thing>> teacher, school, book

The next lesson: countable nouns

اجزای کلام: اسم ها

به راحتی نمیتوان یک اسم را تشریح کرد. به عبارتی ساده، اسامی "چیزهایی" هستند ( و افعال "اعمال") مانند غذا. غذا (اسم) چیزی است که شما آنرا میخورید (خوردن: فعل). مثال دیگر شادی است. شادی (اسم) چیزی است که شما آنرا میخواهید (خواستن: فعل)
ساده ترین تعریف اسم این است که اسم ها یک شخص، مکان و یا یک شیء میباشند مانند معلم، مدرسه، کتاب

 


بخش دوم


countable nouns


Countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count. For example: "pen". We can count pens. We can have one, two, three or more pens. Here are some more countable nouns:
dog, cat, animal, man, person, bottle, box, coin, dollar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, bag


اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش به آسانی شناسایی میشوند. این اسامی چیزهایی هستند که ما میتوانیم آنها را بشماریم. مانند قلم. ما میتوانیم یک قلم، دو، سه و یا قلم های بیشتری داشته باشیم. در زیر مثالهای بیشتری را میبینیم.
سگ، گربه، حیوانات، مرد، شخص، بطری، جعبه، سکه، دلار، فنجان، بشقاب، چنگال، میز، صندلی، چمدان، کیف


بخش سوم

1
 Countable nouns can be singular or plural
My dog is playing
My dogs are hungry

1
اسامی قابل شمارش میتوانند مفرد و یا جمع باشند.
My dog is playing 
سگ من بازی می کند

My dogs are hungry 
سگهای من گرسنه هستند
     *********************************************************

2
We can use the indefinite article a/an with countable nouns
A dog is an animal

2
میتوانیم حروف تعریف نا معین a و an را به همراه اسامی قابل شمارش بیاوریم
A dog is an animal
سگ حیوان است
     *********************************************************

3
When a countable noun is singular, we must use a word like a/the/my/this with it
(I want an orange. (not I want orange
(Where is my bottle? (not Where is bottle

3
زمانی که اسم ما مفرد است باید کلمه ای نظیر a, the, my, this به همراه آن استفاده کنیم
(I want an orange. (not I want orange
من یک پرتقال می خواهم 

(Where is my bottle? (not Where is bottle
بطری من کجاست
     *********************************************************

4
When a countable noun is plural, we can use it alone
I like oranges
Bottles can break

4
زمانی که اسم قابل شمارش ما جمع باشد میتوانیم آنرا به تنهایی استفاده کنیم. (بدون استفاده از a, the, my, this)

I like oranges 
من پرتقال دوست دارم

Bottles can break
بطری ها می توانند بشکنند
     *********************************************************

5
We can use some and any with countable nouns
I've got some dollars
Have you got any pens

5
به همراه اسامی قابل شمارش میتوانیم از کلمات some و any استفاده کنیم
I've got some dollars 
من چند دلار دارم

Have you got any pens
آیا قلم دارید؟
     *********************************************************

6
We can use a few and many with countable nouns
I've got a few dollars
I haven't got many pens

6
به همراه اسامی قابل شمارش میتوانیم کلمات a few و many را استفاده کنیم.
I've got a few dollars

I haven't got many pens


Tip:
People is countable. "People" is the plural of "person". We can count people
There is one person here.
There are three people here.

نکته
کلمه ی people که یک اسم میباشد، جزو اسامی قابل شمارش میباشد. people جمع کلمه ی person میباشد. و ما میتوانیم افراد را بشماریم.
There is one person here
اینجا یک نفر هست

There are three people here
اینجا سه نفر هستند

 


بخش چهارم Uncountable nouns


Uncountable nouns are substances, concepts etc that we cannot divide into separate elements. We cannot "count" them. For example, we cannot count "milk". We can count "bottles of milk" or "liters of milk", but we cannot count "milk" itself. Here are some more uncountable nouns:
art, love, happiness, advice, information, news, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیرقابل شمارش مواد، مفاهیم و از این قبیل اسامی هستند که نمیتوان آنها را به بخش های مجزایی تقسیم کرد. ما نمیتوانیم آنها را بشماریم. برای مثال شیر را نمیتوان شمرد. شیشه های شیر یا لیترهای شیر را میتوان شمرد اما خودِ شیر را نمیتوان شمرد. در زیر چندین مثال برای اسامی غیرقابل شمارش ذکر میکنیم:


art, love, happiness, advice, information, news, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency

 


بخش پنجم


1
We usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb. For example
This news is very important
Your luggage looks heavy

1
معمولا اسامی غیرقابل شمارش به عنوان اسامی مفرد محسوب میشوند. بنابراین از افعال مفرد برای آنها استفاده میکنیم.
This news is very important
این اخبار خیلی مهم هستند .

Your luggage looks heavy
چمدان شما سنگین به نظر می رسد .
                              *********************************************************
  
2
We do not usually use the indefinite article a/an with uncountable nouns. We cannot say "an information" or "a music". But we can say a something of:
a piece of news
a bottle of water
a grain of rice

2
برای اسامی غیرقابل شمارش نمیتوانیم از حروف تعریف نامعین a/an استفاده کنیم. بعنوان مثال نمیتوان از ترکیب an information یا a music استفاده کنیم. اما میتوانیم بگوییم "یک بخشی از اسامی غیرقابل شمارش". برای مثال:

a piece of news
یک بخش از خبر
a bottle of water
یک بطری آب
a grain of rice
یک دانه برنج
     *********************************************************

3
We can use some and any with uncountable nouns
I've got some money
Have you got any rice
3
از کلمات some و any میتوانیم برای اسامی غیرقابل شمارش استفاده کنیم.
I've got some money
من کمی پول دارم
Have you got any rice
آیا شما برنج دارید؟
     *********************************************************

4
We can use a little and much with uncountable nouns
I've got a little money
I haven't got much rice


4
از کلمات a little و much میتوانیم برای اسامی غیرقابل شمارش استفاده کنیم.
I've got a little money

من یه کمی پول دارم

I haven't got much rice
من برنج زیادی ندارم

 
در جلسه بعد ، با صفت و انواع آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد .
دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا