ثبت مشاور

آموزش فعل و انواع افعال در زبان انگلیسی

تاریخ : 1399.07.16
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : با انواع فعل ، در زبان انگلیسی ، آشنا شوید . هر جمله انگلیسی ، با معنای فارسی آن ذکر شده تا هم با واژگان انگلیسی بیشتر آشنا شوید و هم بهتر مفهوم را درک کنید . 

 

آموزش انواع فعل در زبان انگلیسی

 


بخش اولWhat are verbs

The verb is king in English. The shortest sentence contains a verb. You can make a one-word sentence with a verb, for example: "Stop!" You cannot make a one-word sentence with any other type of word

 

فعل چیست؟

افعال شاه انگلیسی هستند. کوتاهترین جمله شامل یک فعل است. شما میتوانید یک جمله ی تک کلمه ای با یک فعل بسازید. برای مثال Stop به معنی بایست. شما نمیتوانید یک جمله ای تک کلمه ای با هیچ کلمه ی دیگری بسازید

 

 


بخش دوم
Verb Classification
helping verbs: primary/modal
main verbs: transitive/intransitive, linking, dynamic/stative, regular/irregular

 

 

دسته بندی افعال
افعال کمکی: ابتدایی/ کیفیتی
افعال اصلی: فعل متعدی/فعل لازم، پیوندی، پویا/ساکن، با قاعده/ بی قاعده

 


بخش سوم
Helping verbs:
Helping verbs have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of the sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use helping verbs with main verbs. They "help" the main verb. There are only about 15 helping verbs. Example: can, must, will

 

افعال کمکی
افعال کمکی به تنهایی معنای خاصی ندارند. این افعال برای ساختار گرامری جمله نیاز هستند اما اطلاعات زیادی از جمله به ما نمی دهند. ما معمولا از افعال کمکی به همراه افعال اصلی استفاده میکنیم. این افعال به افعال اصلی "کمک" میکنند (همانطور که اسم آنها مشخص است.). در انگلیسی تقریبا" 15 فعل کمکی وجود دارد. چند نمونه از افعال کمکی عبارتند از: can, must, will

 


بخش چهارمMain verbs:
Main verbs have meaning on their own. They tell us something. Of course, there are thousands of main verbs

In the following table we see example sentences with helping verbs and main verbs. Notice that all of these sentences have a main verb. Only some of them have a helping verb.


افعال اصلی:
افعال اصلی به تنهایی دارای معنی هستند. آنها (وقتی استفاده شوند) به ما معنی را منتقل میکنند. مسلما تعداد بیشماری فعل اصلی در زبان انگلیسی وجود دارد.

 


بخش پنجمHelping verbs
Helping verbs have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of the sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use helping verbs with main verbs. They "help" the main verb. There are only about 15 helping verbs, and we divide them into two basic groups


Primary helping verbs: be, have, do

 

Modal helping verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to

 

 

افعال کمکی به خودی خود معنی ندارند . آنها برای ساختار دستوری جمله لازم هستند ، اما خیلی به تنهایی به ما مفهوم را نمی گویند . ما معمولاً از افعال کمکی با افعال اصلی استفاده می کنیم . آنها فعل اصلی را "کمک" می کنند . فقط حدود 15 فعل کمکی وجود دارد و آنها را به دو گروه اساسی تقسیم می کنیم . 

افعال کمکی اولیه : be, have, do

فعل های کمک رسان یا ثانویه :  can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to

 

 

 


بخش ششم


 Primary helping verbs
These are the verbs bedo, and have. Note that we can use these three verbs as helping verbs or as main verbs. in this lesson we talk about them as helping verbs. We use

them in the following cases:

 

 

افعال کمک کننده اولیه

اینها افعال be ، do و have هستند. توجه داشته باشید که ما می توانیم از این سه فعل به عنوان فعل کمک کننده یا به عنوان فعل اصلی استفاده کنیم . در این درس ما در مورد آنها به عنوان افعال کمک کننده صحبت می کنیم . ما از آنها در موارد زیر استفاده می کنیم .

 


بخش هفتم


 

 • be
  to make continuous tenses ) He is watching TV)
  to make the passive ) Small fish are eaten by big fish)

be

( برای ایجاد زمان حال استمراری ) او الان تلویزیون تماشا می کند .

(برای منفعل ساختن ) ماهی های کوچک توسط ماهی های بزرگ خورده می شوند .

 

 ***********************************************************************

 • have
  • to make perfect tenses )I have finished my homework )

  

have

( برای ساختن زمانهای کامل ) من تکالیفم را تمام کردم .

 

   ***********************************************************************

 • do
  • to make negatives ) I do not like you)
  • to ask questions ) Do you want some coffee)
  • to show emphasis ) I do want you to pass your exam)
  • to stand for a main verb in some constructions ) He speaks faster than she does)

 do 

( منفی ساختن ) ازت خوشم نمیاد .

(سوال پرسیدن ) قهوه میل داری ؟

( تاکید کردن ) من می خواهم شما در امتحان قبول شوید .

( در برخی از ساختار ها به معنای فعل اصلی باشد ) او سریعتر از او صحبت می کند .

 

 


بخش هشتمModal helping verbs

We use modal helping verbs to "modify" the meaning of the main verb in some way. A modal helping verb expresses necessity or possibility, and changes the main verb in that sense

 

These are the modal verbs


can, could
may, might
will, would
shall, should
must
ought to

افعال کمکی کیفیتی 

ما از افعال کمکی ، استفاده می کنیم تا معنای فعل اصلی را به نوعی "اصلاح" کنیم . یک فعل کمکی معین ضرورت یا امکان را بیان می کند و فعل اصلی را به آن معنا تغییر می دهد .

اینها افعال کمکی کیفیتی هستند :

 


can, could
may, might
will, would
shall, should
must
ought to

 

 


Here are examples using modal verbs

 

چند مثال برای فعل های کمکی کیفیتی

 


can't speak Chinese

من نمی توانم چینی صحبت بکنم

 


John may arrive late

جان ممکن است دیر برسد 

 


Would you like a cup of coffee

یک فنجان قهوه میل دارید

 


You should see a doctor

تو باید پیش یک دکتر بروی

 


I really must go now

الان واقعاً باید برم

 درجلسه بعد ، با اسم و انواع آن آشنا خواهید شد.
دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا