ثبت مشاور

آموزش ضرب المثل های انگلیسی قسمت اول

تاریخ : 1399.02.29
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : در بین تمامی ملل ، جمله ها و اصطلاحاتی وجود دارد که میتوان با آنها ، بصورت غیر مستقیم ، منظوری را به فرد یا افراد ، تفهیم کرد. این جملات که اغلب بسیار شیرین و جذاب هستند ، ضرب المثل نامیده می شوند . در این بخش ، تعدادی از ضرب المثل هایی که در زبان انگلیسی کاربرد بسیاری دارد را آورده ایم . این ضرب المثل ها ی انگلیسی ، با معنی فارسی و نیز معادل آن در زبان فارسی ، قرار داده شده اند.

 

 

آموزش ضرب المثل های انگلیسی

 

All ears     سرا پا گوش بودن

 

A friend in need is a friend indeed     دوست آنست که گیرد دست دوست        در پریشان حالی و درماندگی

 

A friend to every body is a friend to nobody     دوست همه کس دوست هیچ کس نیست

 

After death the doctor     نوشدارو پس از مرگ سهراب

 

A good name is better than riches     نام نیگو گر بماند ز آدمی/به کز او ماند سرای زرنگار

 

 

A join pot does not boil     دیگ شراکت جوش نمی آید

 

A little bird told me so     کلاغه برایم خبر آورد

 

All are not thieves that dogs hard at     هر گردی گردو نیست

 

As easy as A B C; as easy as winking     مثل آب خوردن

 

A sound mine is in a sound body     عقل سالم در بدن سالم

 

As proud as the peacock     از دماغ فیل افتاده

 

As well known as the village pump     گاو پیشانی سفید

 

A bad thing never dies     بادنجان بم آفت ندارد

 

A bad workman quarrels withblameshis tool     نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است

 

Be fed up     سر رفتن حوصله

 

Be funny with some one     سر به سر کسی گذاشتن

 

Begin your web and God will send you the thread     از تو حرکت از خدا برکت

 

Be in debt     بدهکار بودن

 

Be in the mood     سر حال بودن

 

Be just to all, but trust not all     بد گمان باش در امان باش

 

Be moved with compassion     به رحم آمدن

 

A beggar’s purse is bottomless     اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود

 

A bird in the hand is worth two in the bush     سیلی نقد به از حلوای نسیه

 

A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword     زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است

 

Absence makes the heart grow found; friends agree but at distance     دوری ودوستی

 

A burnt child dreads the fire     مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

 

A clear conscience fear no accusation     توپاک باش و مدار ای برادرازکس باک

 

Action speaks louder than words     دو صد گفته چون نیم کردار نیست

 

Add fuel to the fire     آتشی را دامن زدن

 

Adversity often leads to prosperity     پایان شب سیه سپید است

 

 

All is for the best     هر چه پیش آید خوش آید

 

All is well that ends well     شاهنامه آخرش خوش است

 

A white lie     دروغ مصلحتی

 

A lover dreams of his mistress     شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

A nod to the wise, a rod for the fool     عاقل را اشارتی کافیست

 

Answer one in his own language; tit for tat     جواب های، هوی است

 

April and May are the keys of the year     سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

 

A good win needs no bush     مشک آن است که خود ببوید

 

A great ship must have deep water     هر که بامش بیش برفش بیشتر

 

A happy heart makes a blooming visage     رنگ رخسار نشان می دهدازسر ضمیر

 

A hard gathering, a wide scattering     حساب به دینار،بخشش به خروار

 

A hungry man, an angry man     آدم گرسنه دین و ایمان ندارد

 

At a loose end     پا در هوا

 

At a loss to understand     سر در گم

 

A widow’s mite     برگ سبزی است تحفه ی درویش

 

A willing horse is run to death     خر بارکش را هی بار می کنند

 

A wool seller knows a good buyer     کاسب مشری خود را می شناسد

 

A word before is worth two after     جنگ اول به از صلح آخر

 

A word is enough to the wise     عاقل را اشارتی کافیست

 

A word spoken is an arrow left fly     آب رفته ز جوی باز نمی گردد

 

Barking dogs don’t bite     از آن نترس که های و هوی دارد/از آن بترس که سر به زیر دارد

 

Be above oneself     خود را گم کردن

 

Be all abroad     از مرحله پرت بودن

 

Bear one a grudge     با کسی لج بودن

 

Beat about the bush     کرکری خواندن

 

Beat one to frighten an other      به در می گویم دیوار بشنود

 

Beauty s in the eye of beholder     از چشم مجنون لیلی را نگریستن

 

Beauty opens all doors     روی زیبا مرهم دل های خسته است

 

Be choked with tears     از بغض ترکیدن

 

Bed of roses     آش دهن سوز

 

 

Bend one’s heart on     دل به چیزی بستن

 

Be out of senses     حواس پرت بودن

 

Best wishes for     مبارک باشد

 

Be true and fear not     آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک ست

 

Better a lock than doubt     مالت راسفت نگه دار همسایه ات را دزد مکن

 

Better face a danger once than be always in danger     مرگ یک دفعه شیون یک دفعه

 

Better ate than never     دیر آی و درست آی

 

Better sit idle than work for naught     بیکاری به از بیگاری است

 

Better the head of a dog than the tail of a lion     سگ خانه باش ولی کوچک خانه نباش

 

Better to have it out than be always aching     دندان لق راباید کشید

 

Between two stools one falls the ground     با یک دست نمی توان دو هندوانه گرفت

 

Birds of a feather flock together     کبوتر با کبوتر باز با باز

 

Bites and piecesof the food     هله هوله

 

Bitter pills may have wholesome effects     شفا بایدت داروی تلخ نوش

 

Bitter sigh     آه سرد

 

Bless you     عافیت باشد

 

Blood with tell     بازگردد به اصل خود هرچیز

 

Blow one’s nose     دماغ خود را گرفتن

 

Bread and point     کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

 

Break bread with someone     نان و نمک با کسی خوردن

 

Break of relations     قطع رابطه کردن

 

Break the neck of a task     کمر کاری را شکستن

 

Break the eyes     بحث را عوض کردن؛شادی ایجادکردن

 

Burn the midnight lamp     دود چراغ خوردن

 

Buzz off     بزن به چاک

 

Carry pick aback     کول کردن

 

Carry water in a sieve; plough the sea shore     آب در هاون کوبیدن

 

Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after any days     تو نیکی می کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز

 

Catch one napping     چرت کسی را پاره کردن

 

Cats have nine lives     گربه هفت جان دارد

 

Cock and bull story     آسمان ریسمان-چاخان پاخان

 

Charity begins at home     چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

 

Christmas comes but once year     هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی

 

Claw me, and I’ll claw you     نان به همدیگر قرض دادن

 

Cleanliness is next to Godliness     نظافت قسمتی از ایمان است

 

Collect one’s wit     حواس خود را جمع کردن

 

Come off your high horse     پیاده شو باهم بریم

 

Come round     به هوش آمدن

 

Come to a standstill      متوقف شدن

 

be at large     فراری بودن

 

Coming events cast their shadows before     سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

Cook someone’s goose     آشی برای کسی پختنکه یه وجب روغن داشته باشد

 

Count sheep     اختر شمردن

 

Covetousness is the mother of ruin and mischief     طمع مایه ی فلاکت است

 

Crooked by nature is never made straight by education     نهال تلخ نگردد به تربیت شیرین

 

Cry wine and sell vinegar     جو فروش گندم نما

 

Cutcrack a joke     مزه انداختن

 

Cut the crap     مزخرف نگو

 

Cut to the heart     کسی را کباب کردن

 

Cut your coat according to your cloth     پا را به اندازه ی گلیمت دراز کن

 

Cut class     بی اجازه از کلاس غایب شدن

 

Dance as someone pipes     به ساز کسی رقصیدن

 

Dance before the music starts     نزده رقصیدن

 

Dash one’s hopes     امید کسی را نا امید کردن

 

Dead men tell no tales     سر بریده صدا نمی دهد

 

Deeds not words     دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 

Destroy the lion while he is but a whelp     علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

 

Discretion is the better part of valor     احتیاط شرط عقل است

 

Divide and rule     نفاق انداز و حکومت کن

 

Don’t cast pearls before swine     خر چه داند قیمت قند و نبات

 

Don’t count your chickens before they are hatched     جوج را آخر پاییز می شمارند

 

Don’t let the grass grow under your feet     آب تو دستته بذار زمین بیا

 

Don’t play hard to get     ناز نکن

 

Don’t teach your grandmothers to suck eggs     آزموده را آزمودن خطاست

 

Do without something     از چیزی صرف نظر کردن

 

Draw blood out of a stone     از ریگ روغن کشیدن

 

Draw in one’s horns     سر جای خود نشستن

 

Draw to an end     ته کشیدن

 

دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا