ثبت مشاور

آموزش ویژگی انواع قیدها در زبان انگلیسی با مثال

تاریخ : 1399.10.04
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : امیدواریم مطلب قبلی ، که در خصوص آشنایی با انواع قید بود را به خوبی مطالعه نموده باشید . در بخش امروز ، با ویژگی ها و کاربرد هر نوع از قید ها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد . مانند مطالب پیشین ، ابتدا متن توضیحی ، بصورت انگلیسی و سپس همین متن ، بصورت فارسی و ترجمه شده ، برای یادگیری بهتر ، قرار داده شده است . با کتابخانه همراه باشید . 

 

آموزش کاربرد انواع قیدهای زبان انگلیسی در جمله

 

 


Adverbs of manner

Adverbs of Manner tell us the manner or way in which something happens. They answer the question "how?". Adverbs of Manner mainly modify verbs.
He speaks slowly. (How does he speak?)
They helped us cheerfully. (How did they help us?)
James Bond drives his cars fast. (How does James Bond drive his cars?)

 

قیدهای حالت
قیدهای حالت چگونگی انجام کاری (منظور فعل) را نشان میدهند. قیدهای حالت پاسخ کلمه ی پرسشیِ How میباشند .

قید های حالت معمولا فعل را تغییر میدهند. برای مثال :

 

How does he speak

او چگونه صحبت می کند ؟


He speaks slowly

او آرام صحبت می کند

 

How did they help us

آنها چگونه به ما کمک کردند ؟


They helped us cheerfully

آنها با نشاط به ما کمک کردند

 

How does James Bond drive his cars

جیمز باند چگونه اتومبیل های خود را رانندگی می کند ؟

 


James Bond drives his cars fast

جیمز باند اتومبیل های خود را سریع رانندگی می کند .

 

 


Adverbs of Place

Adverbs of Place tell us the place where something happens. They answer the question "where?". Adverbs of Place mainly modify verbs.
Please sit here. Where should I sit
They looked everywhere.Where did they look
Two cars were parked outside. Where were two cars parked
قیدهای مکان
قیدهای مکان اطلاعات مکانی که فعل در آن اتفاق افتاده میدهد . قیدهای مکان جواب کلمه ی پرسشی ( کجا  where ) میباشند. قید های مکان معمولا فعل را تغییر میدهند .

برای مثال 

 

Where should I sit

کجا باید بنشینم ؟


Please sit here

لطفا اینجا بنشینید

 

Where did they look

آنها کجا نگاه کردند ؟


They looked everywhere

آنها همه جا را نگاه می کردند .

 

Where were two cars parked

دو ماشین کجا پارک شده بودند ؟


Two cars were parked outside

دو ماشین بیرون پارک شده بودند .

 

 


Adverbs of Time
Adverbs of Time tell us something about the time that something happens. Adverbs of Time mainly modify verbs
They can answer the question "when

When did he come
He came yesterday
When do I want it
want it now

Or they can answer the question how often
How often do they deliver the newspaper
They deliver the newspaper daily
How often do we watch a movie
We sometimes watch a movie

 

 قیدهای زمان
قیدهای زمان اطلاعات زمانی که فعل در آن اتفاق افتاده میدهد. قید های زمان معمولا فعل را تغییر میدهند .


قیدهای زمان جواب کلمه ی پرسشی کی ، ( چه زمانی when ) میباشند. برای مثال

 

When did he come

او کی ( چه زمانی ) آمد ؟


He came yesterday

او دیروز آمد .

 

When do I want it

من کی ( چه زمانی ) آن را می خواهم ؟ 


want it now

من الان آن را می خواهم .یا قیدهای زمان میتوانند پاسخ کلمه ی پرسشی ( چند وقت How often ) به معنای چند وقت یکبار باشند. برای مثال

 

How often do they deliver the newspaper

هر چند وقت آنها روزنامه را تحویل می دهند ؟


They deliver the newspaper daily

آنها بصورت روزانه روزنامه را تحویل می دهند .

 


How often do we watch a movie

هر چند وقت یکبار ما فیلم تماشا می کنیم ؟

 
We sometimes watch a movie

ما بعضی اوقات فیلم تماشا می کنیم .

 

 


Adverbs of Degree
Adverbs of Degree tell us the degree or extent to which something happens. They answer the question how much? or To what degree?". Adverbs of Degree can modify verbsadjectives and other adverbs
She entirely agrees with him. How much does she agree with him
Mary is very beautiful. To what degree is Mary beautiful? How beautiful is Mary
He drove quite dangerously. To what degree did he drive dangerously? How dangerously did he drive

 


قیدهای کمّی یا قید های مقدار
قیدهای کمّی میزان و یا درجه ی اتفاق افتادن فعل را به ما میگوید . آنها پاسخ کلمه ی پرسشی ( چقدر  How much)  و یا ( تا چه درجه ای  To what degree ) میباشند.

قیدهای کمّی میتوانند افعال، صفات و یا قیدهای دیگر را تغییر دهند .

برای مثال


How much does she agree with him

چقدر او ( آن دختر ) با او آن پسر موافق است ؟

 

She entirely agrees with him

او ( آن دختر ) کاملا با او ( آن پسر ) موافق است .


 How beautiful is Mary

مری چقدر زیباست

 

To what degree is Mary beautiful

مری تا چه درجه ای زیباست

 

Mary is very beautiful 

مری بسیار زیباست


 How dangerously did he drive

او چقدر خطرناک رانندگی می کرد ؟

 

To what degree did he drive dangerously

تا چه درجه ای خطرناک رانندگی می کرد ؟

 

He drove quite dangerously

 او کاملا خطرناک رانندگی کرد .

 

 

قیدهای تکرار ، خود به دو گروه قطعی و غیر قطعی تقسیم می شوند که در جلسه بعدی ، به طور مفصل شرح داده می شوند .

 

دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا