ثبت مشاور

آموزش صفت و انواع صفات در زبان انگلیسی

تاریخ : 1399.09.18
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانهدر این بخش از آموزش های گرامر زبان انگلیسی، به معرفی صفت ها و ویژگی های هر کدام پرداخته ایم . با ما همراه باشید .

 

آموزش شناخت صفت ها در زبان انگلیسیAdjectives
An adjective is a word that tells us more about a noun. (By "noun" we include pronouns and noun phrases.)

An adjective "qualifies" or "modifies" a noun (a big dog).
Adjectives can be used before a noun (I like Chinese food) or after certain verbs (It is hard).
We can often use two or more adjectives together (a beautiful young French lady).

 

 

صفت ها

صفت کلمه ایست که به ما اطلاعات بیشتری راجع به یک اسم میدهد. (منظور ما از اسم هم ضمایر اسمی و هم عبارات اسمی میباشد.)


صفت اسم را "تغییر" یا "کیفیت" میبخشد. (a big dog)


صفات میتوانند قبل از اسم؛ مانند I like Chinese food یا بعد از بعضی افعال قرار بگیرند. مانند It is hard


معمولا میتوانیم دو یا سه صفت را همزمان با هم به کار ببریم. مانند a beautiful french lady

 


Tip:
It is sometimes said that the adjective is the enemy of the noun. This is because, very often, if we use the precise noun we don't need an adjective. For example, instead of saying "a large, impressive house" (2 adjectives + 1 noun) we could simply say "a mansion" (1 noun).

 

نکته:
گاهی گفته میشود که صفات دشمن اسم ها هستند. به این دلیل که در اغلب موارد اگر ما میخواهیم راجع به یک اسم مشخص اشاره کنیم به صفت نیازی نداریم. برای مثال به جای گفتن "یک خانه ی بزرگ و با شکوه (2 صفت + یک اسم) میتوانیم بگوییم "عمارت" (یک اسم)

 


more information about adjectives:

 

اطلاعات بیشتری در مورد صفات


Determiners
the, a/an, this, some, any

 

صفت اشاره
the, a/an, this, some, any


Adjective order
beautiful, long, dark brown

 

جایگاه صفات
beautiful زیبا , long طولانی ، دراز ,  dark brown قهوه ای تیره 


Comparative adjectives
richer, more exciting

 

صفات مقایسه/تفضیلی
 richer ثروتمند تر ,  more exciting هیجان انگیز تر


Superlative adjectives
the richest, the most exciting

 

صفات عالی
the richest پولدارترین ,  the most exciting هیجان انگیز ترین


Gradable and non-gradable adjectivesصفات درجه بندی شونده و صفات غیر درجه بندی شونده

Determiners

Determiners are words like theanmysome. They are grammatically similar. They all come at the beginning of noun phrases, and usually we cannot use more than one determiner in the same

noun phrase.

 

صفت اشاره

صفات اشاره به کلماتی مانند theanmysome گفته میشود. این کلمات از نظر گرامری شبیه هم می باشند. همه ی آنها در ابتدای عبارات اسمی می آیند و معمولا بیشتر از یک صفت اشاره در یک عبارت اسمی نمیتوانیم استفاده کنیم.


Articles:
a, an , the
َDefinite Article: the
Indefinite Articles: a, an
We use "definite" to mean sure, certain. "Definite" is particular.
We use "indefinite" to mean not sure, not certain. "Indefinite" is general.

 


حروف تعیین

a, an , the
حرف تعیین معین: the
حروف تعیین غیر معین: a, an
ما از حروف تعیین معین زمانی استفاده میکنیم که معنای قطعی بدهد
زمانی از حروف تعیین غیر معین استفاده میکنیم که معنای غیر قطعی بدهد.

 

 

 Possessive Adjectives:

my, your, his, her, its, our, their, whose

 

 

صفات ملکی

its مال آن ( برای حیوانات و اشیاء )  , my مال من ,  your مال شما ,   his مال او ( پسر ) ,   her مال او ( دختر ) ,  our مال ما ,   their مال آنها ,  whose مال چه کسی 

 

 


Other determiners:
each, every
either, neither
some,any,no
much, many; more, most
little, less, least
few, fewer, fewest
what, whatever; which, whichever
both, half, all
several
enough

 

صفات اشاره ی دیگر

 هر each ,  every  هرکدام
هیچکدام  either , neither   هر یک از این دوتا
some برخی بعضی , هیچ any , نه no
much بسیار زیاد ( برای اسامی غیر قابل شمارش ) , many بسیار زیاد ( برای اسامی قابل شمارش ) ; more بیشتر ,   most بیشترین 
little مقدار کم , کمترین  less , least کمتر 
few تعداد کم ,  کمترین fewer, fewest کمتر
what چه ,  ، هر چه whatever ;  کدام which ,  هرکدام whichever
both هر دو , نصف half ,  همه all
several چندین
enough به اندازه کافی

 

 

 

 

 

 

دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا