ثبت مشاور

آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت چهارم

تاریخ : 1399.08.06
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : تعدادی دیگر از ضرب المثل های مرسوم در زبان فرانسوی ، در این بخش ارائه شده اند . 

 

آموزش ضرب المثل های فرانسوی

 

Le cheval maigre de ceinture est vraiment utile au jour de la course et non  le boeuf gras

اسب لاغر میان به کار آید. روز میدان نه گاو پرواری.

 

Le temps est un grand  maître

زمانه را چو نکو بنگری همه پند است .

 

L'eau pouvrit le bois

آب چوب را می پوساند.

 

Ne se tient pas de joie

از خوشحالی در پوست نمی گنجد.

 

Pierre qui roule n'amasse pas mousse

پیاز هرجا کونه نمیکند.

 

Raccommoder ses vêtements usages vaut mieux qu' en emprunter

کهن جامه خویش پیراستن   به ازجامه عاریت. خواستن .

 

Qui compte sans son hôte compte deux fois

کسی که تنها به قاضی رفته خوشحال بر میگردد

 

Il attend que les allumettes  lui tombenttoutes rôties

منتظر است که کوفته از آسمان بیفتد.

 

Il  prêche  pour son saint

هرکه به فکر خویش است  کوسه به فکر ریش است.

 

C'est gros--jean qui en remontre à son curé

کور دگر عصا کش کور دگر شود.

 

Je ne demande pas mieux  je ne suis pas contre

کور چه خواهد بجز دو دیده بینا.

 

A bon entendeur à demi mot

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

 

Trop de cuisiniers hâté la soupe

گردد کده ویران چو کدیور دو شود.

 

Ménager la chévre et le chou

نه سیخ بسوزد نه کباب.

 

Faire  des dons intempestifs

کاه را به سگ و استخوان را به خر دادن.

 

La fortune rit aux sots

دنیا به کام ابلهان است .

 

I a jaunisse, voit  tout en jaune. Qu

کا فر همه را به کیش خود پندارد.

 

Tant de bruit pour une omelette

آفتابه لگن  هفت دست شام و ناهار هیچی.

 

Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit

چیزی که به خود نمی پسندی    باکس مکن ای برادر من.

 

Dans le pays des aveugles le borgne est le roi

آوازه خوان ماهی قورباغه است.

 

Faire l'âne pour avoir du son

برای نیل به مقصود خودرا به خر یت زدن.

 

Tout ennemi peut nuire on ne doit pas mépriser l'ennemi

دشمن نتوان حقیرو بیچاره شمرد.

 

Qui trop se hâte reste en chemin

بار کج به منزل نمی رسد.

 

Tout gagnant suppose un perdant

هر برنده بازنده دارد.

 

Tout médaille. a son resers

هرسرازیری سر بالایی دارد.

 

Prit ses jambes  au cou, se sauva ,s ' enfuit au plus vite

دوپا داشت  دوتاهم قرض کرد.

 

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort

پا روی دم سگ نگذارید.

 

Plus catholique que le pape

کاسه داغتر از آش.

 

Donner un oeuf  pour avoir un boeuf 

کاسه جا یی رود که باز آرد قدحی.

 

Brûler. la  maison de son voisin  pour cuire un  oeuf

قیصریه را برای دستمالی آتش زدن.

 

Sciences sans conscience n'est est que rouille de l'âme

باعلم اگر عمل نکنی شاخ ی بری.

 

Le bon marché cache souvent un défaut

هیچ ارزانی بی علت نیست.

 

Ennemi  pourra vous faire  du bien si dieu  le veut

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

 

A bon entendeur salut à qui sait comprendre peu de mots  suffisent

عاقلان  را اشارتی کافیست.

 

Qui Alès mains nettes ne craint pas la justice

طلایی که پاک است چه منتش به خاک است.

 

Il mange à deux râteliers

هم از آخور می خورد هم از توبره.‍

 

C' est toujours là même chose,

Rien n'y est changé,rien de nouveau

ه‍مان آش است مهمان کاسه .

 

Il y a fagots et fagots

آن یکی شیر است اندر بادیه   این دگر شیر است اندر بادیه.

 

Mieux vaut tard que jamais

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

 

Le flamant se plaît au bord des eaux

پا دراز  در کنار آبها به سر می برد.

 

Arriva le premier au rendez-vous

زودتر از همه به پاتوق رسید.

 

Raccommander ses vêtements usages vaut mieux qu'en emprunter

کهن جامه خویش پیراستن  به ازجامه عاریت خواستن.

 

Ne  se tient pas de joie

از خوشحالی در پوست نمی گنجد.

 

L'eau pourrit les bois

آب چوب را می پوشاند.

 

Le temps est un grand maître

زمانه را چو نکو بنگری همه پند است.

 

Le découragement est la mort de l'âme

دلمرد گی مرگ روح است.

 

Tu ne sait aujourd'hui si tu verras  demain

امروز ترا دسترس فردا نیست

 

Ouvrage hâté, ouvrage gâté

آدم دست پاچه کاررا دو بار می کند.

 

Mieux vaut  faire le tour du fossé

راه برو بیراه مرو هرچند راه پیچان بود.

 

La pelle se moque du fourgon

دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه.

 

Mieux vaut  faire le tour du fossé que d' y  tomber

کار خود را دیر کن اما درست.

 

On ne croit plus de près ce qu'on a cru de loin

آواز دهل شنیدن از دور خوشست.

 

On n'est jamais trahi que par le siens

از خودی بیشتر باید احتیاط کرد .

 

Ilvaut mieux tuer Le diable que  de se laisser  tuer par Lui

شریر را  قبل از آنکه شر برساند باید او را دفع کرد.

 

La faim chasse le lion du bois

آنکه شیران را کند روبه مزاج  احتیاج است احتیاج است احتیاج.

 

Les animaux  vaudront mieux ,si  tu ne dis pas le juste

دواب از تو به گر نگویی صواب.

 

A la griffe on reconnect let lion.

از کارش می توان کار گر را شناخت.

 

Error n,est pas cmpte

جلوی ضررراهرجا بگیری منفعت است.

 

Qui ne dit mot consent

سکوت علامت رضا ست.

 

Mettre la charrue devant les bœufs

سرنا را از سر گشادش زدن.

 

Le temps c,est de l',argent

وقت طلا است.

 

 Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler

مزن بی تامل به گفتار دم.

 

Il n,y a pas de règle sans exeption

قانونی نیست که اشتباه پذیر نباشد.

 

L, exeption confirme la règle

استثنا باعث تثبیت قانون میشود.

 

Le temps perdu ne revient pas

آب رفته به جوی  باز نمی گردد

 

Les mures ont des oreilles

دیوار گوش دارد.

 

La faim justifie les moyens

موقعیت اعمال را توجیه می کند.

 

Qui ne risque rien,n,a rien

تاخطر‌ نباشد قدر آدمی پدیدار نیست.

 

C,est la robe qu,on salue

به آستین نو احترام می گذارند.

 

Étre plus royaliste que le roi

کاسه داغ تر از آش بودن.

 

Il faut semer pour récolter

تا نکاری ندروی.

 

La faim chasse le loup du bois

شکم گرسنه ایمان ندارد.

 

Le Soleil luit par toute le monde

تمام مردم همان حق را دارند.

 

Patience passe science

پشتکار از هر زرنگی بهتر است

 

Toute peine mérite salaire.

هر زحمتی را اجری است.

 

L',opinion est la reine du monde

افکار عمومی، جهان را اداره می‌کنند.

 

Il tondrait sur un œuf

از آب کره می‌گیرد.

 

Selon le vent le voile

هر جا باد می آید باید باد داد.

 

A bon vin point d, enseigne

چیز خوب محتاج به اعلان نیست.

 

Honni soit qui mal y pense

تاکور شود هر آنکه نتواند دید.

 

L', intention est réputée pour le haut

نیت خوب به منزله عمل خوب است.

 

Bien mal acquis ne profite jamais

مال حرام برکت ندارد.

 

Qui prouve trop ne prouve rien

کسی که دلیل بسیار می آورد دلیل او ضعیف است

 

Autres temps autres mœurs

روز نو روزی نو.

 

La raison du plus fort est toujours la meilleur

اراده قوی تر همیشه مرجح است.

 

Quand on n, avance pas on recule

هرکس جلو نرود عقب میرود.

 

Coûte que coûte

هرچه بادا باد.

 

Il n,est pire eau que l, eau qui dort

باید از آب زیر کاه پرهیز کرد.

 

Étre entre  l, enclume  et le marteau

درمیان پاک و سندان واقع شدن.

 

A beau mentir qui vient de loin

جهان دیده بسیار گوید دروغ.

 

il vaut mieux plier que rompre

تمکین کردن بهتر از تحمل بد بختی است.

 

Le jeu n,en vaut pas la chandelle

نتیجه این کار به زحمتش نمی لرزد.

 

Qui va doucement va loin

کم بخور همیشه بخور.

 

Pêcher en eau trouble

 آب گل آلود ماهی گرفتن.

 

Bien mener sa barque

گلیم خودرو از آب کشیدن.

 

Je suis aux prises avec mille difficultés

یک سر و هزار سودا  داشتن.

 

Un clou chasse l, autres

سوزنی باید کز پای در آرد خاری.

 

Ouvrage hâté Ouvrage gâté

 آدم دست پاچه کاررا دو بار می کند.

 

Les loups ne se mangent pas entre eux

چاقو دسته خود را نمی برد.

 

Le puisatier est toujours au fond du puits

چاه کن همیشه در ته چاه است.

 

Pauvreté n'est pas vice

بی چیزی عیب نیست .

 

l ya loin de la coupe aux lèvres .I

از این ستون به آن ستون فرج است.

 

Ouer pour  un sourd ,danser pour un aveugle .J

یاسین به گوش خر خواندن.

ساز زدن برای یک کر ورقصیدن برای یک کور.

 

Les bons comptes font les bons amis

حساب حساب است کاکا برادر .

 

Tête de fou ne blanchit pas

بادنجان بم آفت ندارد.

 

Morte la bête ,morte le venin

دشمن مرده آسیب نمی رساند .

 

U  royaume des aveugles ,les borgnes sont rois .A

درشهرکوران آدم یک چشم سلطان است.

 

Habit de velours,ventre de son 

شکم گرسنه، جامه زربفت .

 

En sa peau mourra le renard

توبه گرگ مرگ است.

دسته بندی :  زبان / فرانسوی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا