ثبت مشاور
+
فرزاد فتحی با شعر بیا پرواز کن بامن
شعر

فرزاد فتحی با شعر بیا پرواز کن بامن

کتابخانه : فرزاد فتحی شاعر جوان آخرین شعر خود را با عنوان «بیا پرواز  کن تا من، غروب و آسمان با من »سروده است.                                    
بالا